Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Shiyuan ShiNuclear Physics
Liangduan liu
Chien-Shiung WuNuclear physics1934 Shiyuan Shi (research assistant)
Peng Wang WangElectron Microscopy, Materials Charaterization
Minhua Fan
Ming Qi
Xuepeng WangCondensed Matter Theory
Feng Miao Chun Ning (Jeanie) Lau (grad student)
Liang-Duan Liu
Shi-Jie Xiong
Shengwang DuAtomic Physics, Optics Physics, Quantum Optics, Nonlinear Optics, Optical Microscopy, Bioimaing Electronic Science and Engineering Physics19921996 Minhua Fan (research assistant), Ming Qi (research assistant)
Ai-Min Guo School of Physics20072010 Shi-Jie Xiong (grad student)