Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Minhua Fan
Ming Qi
Xuepeng WangCondensed Matter Theory
Feng Miao Chun Ning (Jeanie) Lau (grad student)
Liang-Duan Liu
Shiyuan ShiNuclear Physics
Liangduan liu
Peng Wang WangElectron Microscopy, Materials Charaterization
Shi-Jie Xiong
Chien-Shiung WuNuclear physics1934 Shiyuan Shi (research assistant)
Shengwang DuAtomic Physics, Optics Physics, Quantum Optics, Nonlinear Optics, Optical Microscopy, Bioimaing Electronic Science and Engineering Physics19921996 Minhua Fan (research assistant), Ming Qi (research assistant)
Ai-Min Guo School of Physics20072010 Shi-Jie Xiong (grad student)