Tsinghua National University

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Peng Cai
Weiqiang Chen Center for Advanced Study20002006 Zhengyu Weng (grad student)
Zhengcheng Gu Center for Advanced Study20032007 Zhengyu Weng (grad student)
Hongchen Jiang Center for Advanced Study20042009 Zhengyu Weng (grad student)
Kai Liu Junqiao Wu (post-doc)
Gui-Lu LongQuantum Information; Optics; Nuclear Physics Physics19851987 Hong-Zhou Sun (grad student)
Xiongfeng MaQuantum Information and Quantum Optics
Yao Ma Institute for Advanced Study20092014 Zhengyu Weng (grad student)
Jiawei Mei Institute for Advanced Study20062011 Zhengyu Weng (grad student)
Xiao-Liang QiPHYSICS Institute for Advanced Study20032007 Zhengyu Weng (grad student)
Hong-Zhou Sun
Bohua SunMechanics and mechanics-technology19861991 Wei Zhang (post-doc)
Feng TianPlanetary Atmospheres
Hong-Wei WangGeneral Biophysics, Biochemistry, Molecular Biology
Yayu Wang
Qing-Yan Wang Department of Physics2012 Qikun Xue (grad student)
Qingrui Wang Institute for Advanced Study20112016 Zhengyu Weng (grad student)
J.S. (竹溪) Wang (王)statistical mechanics
Zhengyu Weng
Kai Wu Institute for Advanced Study20052011 Zhengyu Weng (grad student)
Yong XuCondensed matter physics
Chen-Ning (振寧) Yang (楊)particle physics J.S. (竹溪) Wang (王) (grad student)
Peng Ye Institute for Advanced Study20072012 Zhengyu Weng (grad student)
Yi-Zhuang YouCondensed Matter Physics, Quantum Information, Machine Learning in Physics Institute for Advanced Study20082013 Zhengyu Weng (grad student)
Man Hong YungQuantum information science
Wei Zhang Alfred John Sutton Pippard (grad student), Friedrich Tölke (grad student), Franz Dischinger (grad student)
Jiong ZhaoTEM20062011 Jing Zhu (grad student)
Yi Zhou Department of Physics Department of Physics19982004 Zhengyu Weng (grad student), Xiao-Gang Wen (grad student)
Guangzhao Zhoutheoretical physics19511954 Huanwu Peng (grad student)
Tao ZhouQuantum Physics; General Relativity Department of Physics20082013 Gui-Lu Long (grad student)
Jing Zhu
Zheng Zhu Institute for Advanced Study20102015 Zhengyu Weng (grad student)