Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
He-Zhou Wang
Jianwen Dong He-Zhou Wang (grad student)
Wenjie Chen Jianwen Dong (grad student)
Donghui Guo Enge Wang (grad student)
Dingyong Zhong Enge Wang (grad student)
kai wangultrafast laser, quantum optics, solid state spectroscopy
Peng Ye Physics20152018 Eduardo Hector Fradkin (post-doc)
Le LuoAMO
Jie Ren