Chinese Academy of Sciences

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Heng Fan
Chen FangCondensed Matter Physics
Jinhua Gao Institute of Physics20032008 Xincheng Xie (grad student)
Ai-Min Guo Institute of Physics20112015 Qing-feng Sun (post-doc)
Chao-Shang Huang Institute of Theoretical Physics Yuan-ben Dai (grad student)
Hua Jiang Institute of Physics Institute of Physics20052010 Xincheng Xie (grad student), Qing-feng Sun (grad student)
Hongying Jin Institute of Theoretical Physics Yuan-ben Dai (grad student)
Bo-Hong LiPlasmonics
Jie Liu Institute of Physics20062011 Xincheng Xie (grad student)
Haiwen Liu Institute of Physics20062012 Qing-feng Sun (grad student)
Kaihui Liu Institute of Physics20042009 Enge Wang (grad student)
Xin-Yu Pan
Junren Shi
Juntao Song Institute of Physics Institute of Physics20032009 Qing-feng Sun (grad student), Xincheng Xie (grad student)
Qing-feng Sun
Xiaodong TangNuclear astrophysics , nuclear reaction and structure , radioactive ion beam physics
Weihua Wang
Lei Wang Institute of Physics20062011 Xincheng Xie (grad student)
Enge Wang
Mengqi Wang
Wenkui Wang
Ping Wen
Xuekui Xi
Yanxia Xing Institute of Physics20022008 Qing-feng Sun (grad student)
Huai-Bin Zhuang Institute of Physics20072009 Xincheng Xie (post-doc)