Tsinghua University, Beijing, China

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Yidong Huang
Xiongfeng MaQuantum Information and Quantum Optics
Yujie Wang
Nongchao Xinatomic clock; laser cooling
Jun XuPolymer crystallization, Biodegradable polymers
Hongyun ZhangCondensed matter physics Physics20152022 Shuyun Zhou (grad student)
Zhen Zhang iiis Xiongfeng Ma (grad student)
Qiang ZhouQuantum Networking20062011 Yidong Huang (grad student)
Yunlong ZiEnergy harvesting, nanogenerator, triboelectric