11 high-probability publications. We are testing a new system for linking publications to authors. You can help! If you notice any inaccuracies, please sign in and mark papers as correct or incorrect matches. If you identify any major omissions or other inaccuracies in the publication list, please let us know.

Year Citation  Score
1995 Alferov ZI, Andreev AF, Velikhov EP, Devyatkov ND, Emel’ yanov SV, Keldysh LV, Kotel’ nikov VA, Makarov IM, Osip’ yan YA, Prokhorov AM. Yurii vasil’ evich gulyaev (on his sixtieth birthday) Physics-Uspekhi. 38: 1055-1056. DOI: 10.1070/Pu1995V038N09Abeh001488  0.598
1993 Aleksandrov AP, Alferov ZI, Belyaev ST, Borovik-Romanov AS, Buchachenko AL, Kagan YM, Osip’ Yan YA, Skrinskí AN, Khariton YB. Vitalí iosifovich gol’danskí (on his seventieth birthday) Physics-Uspekhi. 36: 757-759. DOI: 10.1070/PU1993v036n08ABEH002304  0.598
1993 Alferov ZI, Vánshtén BK, Vonsovskí SV, Zakharchenya BP, Kagan YM, Kopaev YV, Mesyats GA, Osip’yan YA. Isaak mikhailovich tsidil’kovskí (on his seventieth birthday) Physics-Uspekhi. 36: 450-451. DOI: 10.1070/PU1993v036n05ABEH002187  0.598
1988 Abrikosov AA, Aleksandrov EB, Alferov ZI, D’yakonov MI, Zakharchenya BP, Kagan YM, Keldysh LV, Merkulov IA, Éfros AL. Vladimir idelevich perel’ (on his sixtieth birthday) Soviet Physics - Uspekhi. 31: 1039. DOI: 10.1070/PU1988v031n11ABEH005650  0.585
1988 Alferov ZI, Borovik-Romanov AS, Kagan YM, Keldysh LV, Rebane KK, Tuchkevich VM, Frenkel VY. Boris petrovich zakharchenya (on his sixtieth birthday) Soviet Physics - Uspekhi. 31: 479-480. DOI: 10.1070/Pu1988V031N05Abeh003555  0.672
1988 Alferov ZI, Kadomtsev BB, Velikhov EP, Sagdeev RZ, Tuchkevich VM, Frenkel VY. Viktor evgen’evich golant (on his sixtieth birthday) Soviet Physics - Uspekhi. 31: 95-96. DOI: 10.1070/PU1988v031n01ABEH002540  0.699
1986 Aleksandrov EB, Alferov ZI, Basov NG, Bunkin FV, Denisyuk YN, Imas YA, Petrovskiĭ GT, Prokhorov AM, Tuchkevich VM. Alekseĭ mikhailovich bonch-bruevich (on his seventieth birthday) Soviet Physics - Uspekhi. 29: 1158-1159. DOI: 10.1070/PU1986v029n12ABEH003629  0.703
1985 Aleksandrov AP, Alferov ZI, Kurdyumov GV, Nikanorov SP, Osip’Yan YA, Prokhorov AM, Regel’ VR, Sadovskiĭ MA, Tuchkevich VM, Khristianovich SA. Serafim nikolaevich zhurkov (On his eightieth birthday) Soviet Physics - Uspekhi. 28: 642-643. DOI: 10.1070/PU1985v028n07ABEH003881  0.703
1984 Aleksandrov AP, Alferov ZI, Basov NG, Vul BM, Zhurkov SN, Zakharchenya BP, Prokhorov AM, Frenkel’ VY. Vladimir Maksimovich Tuchkevich (on his eightieth birthday) Soviet Physics - Uspekhi. 27: 980-982. DOI: 10.1070/PU1984v027n12ABEH004105  0.585
1981 Alferov ZI, Vul BM, Zakharchenya BP, Prokhorov AM, Tuchkevich VM, Flerov GN, Yaroshetskii ID. Solomon Meerovich Ryvkin (Obituary) Soviet Physics - Uspekhi. 24: 1015-1016. DOI: 10.1070/PU1981v024n12ABEH004761  0.553
1975 Alferov ZI, Vul VM, Kolomiets BT, Ryvkin SM, Tuchkevich VM, Ukhanov YI. Dmitriĭ Nikolaevich Nasledov (obituary) Soviet Physics - Uspekhi. 18: 647-648. DOI: 10.1070/PU1975v018n08ABEH004929  0.576
Show low-probability matches.