Clarence
Zener

Carnegie Mellon
Walter E.
Bron

UC Irvine


Xin-Hua
Hu

East Carolina University

Qiyin
Fang

McMaster University
(Options)

Shu-chi Allison
Yeh

McMaster University

Zhaojun
Nie

McMaster University

Anthony
Tsikouras

McMaster University

Vinh Nguyen
Du

McMaster University

Ramy
Yehia

McMaster University

Fahad
Aljekhedab

McMaster University

Qiyin FangX