Charles
Kittel

UC Berkeley
John J.
Hopfield

PrincetonRen-Shou
Huang

Indiana University
(Options)

Ren-Shou HuangX