Nikolai Dmitrievich
Brashman

Moscow State University (Neurotree)
Alexander N.
Korkin

Saint-Petersburg State University


?


Ivan Petrovich
Dolbnya

Saint Petersburg Institute of MinesNikolay Nikolayevich
Bogolyubov

(Options)

Ihor
Yukhnovs'kii

Ukrainian Academy of Sciences, Bogoliubov Institute for Theoretical Physics, Kiev

Ivan Oleksandrovych
Vakarchuk

Ivan Franko National University of Lviv


Albert
Tavkhelidze

University of Tbilisi

Valery
Rubakov

Moscow State University

Nikolay
Krasnikov

Moscow State University

Peter
Suranyi

University of Cincinnati

Ricardo J.
Rademacher Mena

University of Cincinnati

Tsegaye D.
Takele

University of Cincinnati

Athula
Herat

University of Cincinnati

Nikolay BogolyubovX