James C.
Phillips

Rutgers, New Brunswick


Marvin L.
Cohen

UC Berkeley


Steven G.
Louie

UC Berkeley


?


Costas P.
Grigoropoulos

UC Berkeley (E-Tree)


Xiang
Zhang

UC Berkeley


Nicholas X.
Fang

UIUC (E-Tree)

Kin Hung
Fung

The Hong Kong Polytechnic University
(Options)

C. W.
Ling

The Hong Kong Polytechnic University

Kin Hung FungX