Shanghai Jiao Tong University

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Xiaoqi Feng Kexuan Tang (grad student)
Kexuan Tang
Guo-Qian Yangplant biology, biochemistry,genomics Ruohe Yin (post-doc)
Ruohe Yin
Naiyan ZengMedical Science