Saskia Sassen

Affiliations: 
Sociology Columbia University, New York, NY 
Google:
"Saskia Sassen"