Shanghai Jiao Tong University School of Medicine

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Yuanhao WangDNA Nanotechnology
jian zhangMolecular Design