Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Chengtai Cao20182021 Fan Zhou (grad student)
Shupei Chen20192022 Jin Wu (grad student)
Xiaodie Chen20192022 Jin Wu (grad student)
Xueqin Chen20172022 Fan Zhou (grad student)
Zhangtao Cheng2020 Ting Zhong (grad student)
Yurou Dai20192022 Fan Zhou (grad student)
Hongzhu Fu20232026 Fan Zhou (grad student)
Qiang Gao20162020 Fan Zhou (grad student), Fengli Zhang (grad student)
Lianli Gao
Jiayang Gu2021 Jingkuan Song (grad student)
Xin Jing20192022 Fan Zhou (grad student)
Ping Kuang
Jiayang Li School of Information and Software Engineering20222025 Fan Zhou (grad student)
Ce Li20192022 Fan Zhou (grad student)
Xiaoyan Li20172020 Ting Zhong (grad student)
Lemin Li
Leyuan Liu20072010 Shijie Zhou (grad student)
Jinde Liu
Xin Liu20172020 Fan Zhou (grad student)
Fang Liu20172020 Fan Zhou (grad student)
Xianliang Lu
Yuhua Mo20172020 Jin Wu (grad student)
Hui Peng20172020 Ting Zhong (grad student)
Zhen Qin20082012 Lemin Li (grad student), Lemin Li (grad student)
Zhiguang Qin19921996 Jinde Liu (grad student)
Heng Tao Shen
Jingcheng Shuai20172020 Fan Zhou (grad student)
Jingkuan SongHashing, Multimedia, Computer Vision
Wenxin TaiControllable generative probabilistic models, Trustworthy neural network School of Information and Software Engineering School of Information and Software Engineering20222026 Fan Zhou (grad student), Ting Zhong (grad student)
Pengyu Wang20202023 Fan Zhou (grad student)
Tianliang Wang20182021 Fan Zhou (grad student)
Zhiyuan Wang School of Information and Software Engineering20202023 Fan Zhou (grad student)
Zijing Wen20172020 Ting Zhong (grad student)
Jin Wu19992004 Xianliang Lu (grad student)
Bangying Wu20162019 Ting Zhong (grad student)
Yue Wu
Junlin Xiemultimodal learning
Xovee XuSocial Network Analysis, Human-Computer Interaction, User-Generated Content School of Information and Software Engineering School of Information and Software Engineering20212025 Fan Zhou (grad student), Ting Zhong (grad student), Jingkuan Song (grad student), Lianli Gao (grad student)
Zheyang Xu20192022 Ting Zhong (grad student)
Qing Yang20182021 Ting Zhong (grad student)
Liu Yu20232027 Fan Zhou (grad student), Ping Kuang (grad student)
Xiaoli Yue20162019 Ting Zhong (grad student)
Weifeng Zhang School of Information and Software Engineering20202023 Fan Zhou (grad student)
Shengming Zhang20182021 Fan Zhou (grad student)
Xu Zhang
Fengli ZhangSpatiotemporal Database
Ting Zhong20042009 Zhiguang Qin (grad student)
Chunlei Zhou20092011 Ting Zhong (grad student)
Shijie Zhou20012004 Zhiguang Qin (grad student), Zhiguang Qin (grad student)
Fan Zhou