Moscow State University

Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Vasilii Davydov
Julia B. Gippenreitervisual perception, visual attention, eye movements Aleksey Nikolaevich Leontiev (grad student)
Aleksey Nikolaevich Leontievgeneral psychology, developmental psychology
Vladimir V. Lyubimovvisual perception, eye movement Julia B. Gippenreiter (grad student)
Valery Ya. Romanovattention Julia B. Gippenreiter (grad student)
Vladimir M. Sloutsky Bluma Wulfovna Zeigarnik (grad student), Vasilii Davydov (grad student)
Bluma Wulfovna ZeigarnikZeigarnik effect, experimental psychopathology