Xiaofan (Fred) Jiang, Ph.D.

Affiliations: 
Electrical Engineering Columbia University, New York, NY 
Google:
"Xiaofan Jiang"