David Albert
Huffman

MIT (Computer Science Tree)


Richard Yerkes
Kain

UMN (Computer Science Tree)


Arvind ("Arvind")
Mithal

MIT (Computer Science Tree)


David E.
Culler

UC Berkeley (Computer Science Tree)

Xiaofan (Fred)
Jiang

Columbia
(Options)

Xiaofan JiangX