?


Vladislav Rustemovich
Khalilov

Lomonosov Moscow State University

Ivan G.
Avramidi

University of Bonn
(Options)

Andrey
Novoseltsev

New Mexico Institute of Mining and Technology

Chenggeng
Bi

New Mexico Institute of Mining and Technology

Guglielmo
Fucci

New Mexico Institute of Mining and Technology

Benjamin
Buckman

New Mexico Institute of Mining and Technology

Samuel J.
Collopy

New Mexico Institute of Mining and Technology

Ivan AvramidiX