Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Jin-Ke BaoSuperconductivity Department of Physics20102015 Guang-Han Cao (grad student)
kunliang bu Physics2014 Yi Yin (grad student)
Guang-Han Cao
Hai ChenHigh Energy Physics, Nuclear Physics, Cosmic Rays
Hua ChenStrongly correlated material, Topological states Department of Physics20082013 Jianhui Dai (grad student)
Jianhui Dai
Fei DingNanophotonics, plasmonics, metasurfaces, quantum nanophotonics20102015 Sailing He (grad student)
ying fei physics2012 Yi Yin (grad student)
Lun-Hui HuCondensed matter physics Department of Physics Department of Physics20132018 Fu-Chun Zhang (grad student), Yi Zhou (grad student)
Yang JiangSeismology
Tsung-Dao (政道) Lee (李)particle physics19431945 Ganchang Wang (research assistant)
Jinsheng LuNanophotonics20162021 Min Qiu (grad student)
Aiming RenRNA
Jin-Hua Sun Department of Physics20132015 Yi Zhou (post-doc)
Da-Wei WangQuantum Optics and Quantum Information
Kai Wangelementary particle physics
tenghui wang Physics2012 Yi Yin (grad student)
Sanshui XiaoNanophotonics19992004 Sailing He (grad student)
Zhuan Xu
Hangbo Yangnanophotonics
zhenxing Zhang Physics2012 Yi Yin (grad student)
wenhao Zhang Physics2016 Yi Yin (grad student)
yuan zheng Physics2013 Yi Yin (post-doc)
Qi ZhongPlasma
Yi Zhou