Name Area Department Start Year Stop Year Advisor
Shi-Jie Xiong
Ai-Min Guo School of Physics20072010 Shi-Jie Xiong (grad student)
Minhua Fan
Ming Qi
Feng Miao Chun Ning (Jeanie) Lau (grad student)
Liang-Duan Liu
Liangduan liu
Shengwang DuAtomic Physics, Optics Physics, Quantum Optics, Nonlinear Optics, Optical Microscopy, Bioimaing Electronic Science and Engineering Physics19921996 Minhua Fan (research assistant), Ming Qi (research assistant)
Xuepeng WangCondensed Matter Theory
Peng Wang WangElectron Microscopy, Materials Charaterization
Shiyuan ShiNuclear Physics
Chien-Shiung WuNuclear physics1934 Shiyuan Shi (research assistant)